Polecamy ciekawy i pouczający artykuł Jacka Staniszewskiego na bloku doklasy.pl

http://doklasy.pl/przegrana-bitwa-z-datami/

Reklamy

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w roku akademickim 2016/2017 studenci I i II roku studiów I stopnia realizować będą program Specjalizacji Nauczycielskiej według nowego programu, obowiązującego od 1.X.2015 r., natomiast studenci  III roku studiów I stopnia będą realizować program Specjalizacji Nauczycielskiej, obowiązujący od 1.X.2012 r. (tzw. stary program). Oba programy są dostępne na stronie IH http://www.ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/o-studiach/specjalizacje-zawodowe

Informujemy, że przedmioty Specjalizacji Nauczycielskiej biorą udział zarówno w rejestracji ogólnouniwersyteckiej oraz w rejestracji instytutowej, która została uruchomiona we wrześniu br.
II tura rejestracji żetonowej na przedmioty pedagogiczne dla semestru zimowego rozpoczęła się 07.09.2016 r. i trwa do 20.09.2016 r. (dla grup dedykowanych), a od 21.09.2016 r. rozpocznie się rejestracja do wszystkich grup i trwa do 09.10.2016 r (nie ma już przedmiotów dedykowanych).

Zajęcia w rejestracji ogólnouniwersyteckiej dla poszczególnych lat studiów I i II stopnia:

Semestr zimowy:
Pedagogika ogólna dla nauczycieli (wykład) (2300-ZNPHI-PON2-W) – I rok I stopnia, śr. 15.00, s. 14
Emisja głosu i technika mowy (3007-ZNP-EM) – II rok I stopnia, pt.15.00, s.A
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2016Z-PEDAGOG&group=3104-L2SN15
Psychologia ucznia na III i IV etapie edukacyjnym (2500-ZNP-HIS-1) – I rok II stopnia, pon. 16.45, s. 8
Pedagogika nauczania na III i IV etapie edukacyjnym(2300-ZNPH2-PNIIIiIV) – I rok II stopnia,
śr.16.45, s. 14
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2016Z-PEDAGOG&group=3104-M2SN-HISTORIA

Semestr letni:
Pedagogika ogólna dla nauczycieli (2300-ZNPHI-PON-K) – I rok I stopnia
Pedagogika na II etapie edukacyjnym (2300-ZNPH-PIIEE) – I rok I stopnia

 

Zajęcia w rejestracji instytutowej dla poszczególnych lat studiów I i II stopnia.

Semestr zimowy:
Psychologia ogólna dla nauczycieli (3104-L2SNPON) – I rok I stopnia, pon. 16.45, s. 12
Podstawy dydaktyki (3104-L2SNPD15) – II rok I stopnia, pon. 11.30, s. 17
Edukacja historyczna we współczesnej szkole – cele, metody, efekty kształcenia (3104-L2SNEHWS15) –
II rok I stopnia, czw. 11.30, s. 17
Systemy edukacyjne na ziemiach polskich XVIII-XXI (3104-L2SN-SE) – III rok I stopnia (wg tzw. starego programu), pon. 15.00, s. 4
Ewaluacja efektów kształcenia (3104-L2SN-EEK) – III rok I stopnia (wg tzw. starego programu),
pon. 15.00, s.4
Bezpieczeństwo w pracy z młodzieżą (3104-L2SN-BEZ) – III rok I stopnia (wg tzw. starego programu),
pt. 15.00-20.00, s. 6
Dydaktyka historii (IV etap edukacyjny) (3104-M2SNDHIV) – II rok II stopnia, pon. 13.15, s.17
Dydaktyka WOS (IV etap edukacyjny) (3104-M2SNDWOS) – II rok II stopnia, czw. 13.15, s. A

Semestr letni:
Psychologia ucznia II etap edukacyjny (SP klasy IV-VI) (3104-L2SN-PUIIEE) – I rok I stopnia
Dydaktyka przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej (3104-L2SN-DPHSSP15) – II rok I stopnia
Ewaluacja efektów kształcenia (3104-L2SN-EEK15) – II rok I stopnia
Dydaktyka WOS ( III etap edukacyjny) (3104-M2SNDWOSIII) – I rok II stopnia
Dydaktyka historii (III etap edukacyjny) (3104-M2SNDHIII) – I rok II stopnia
Dydaktyka przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” (IV etap edukacyjny) (3104-M2SNDHHS) – II rok II stopnia
Przypominamy o konieczności zrealizowania praktyk i hospitacji:
Praktyki pedagogicznej (30 h) – I rok I stopnia
Praktyki nauczycielskiej w szkole podstawowej (120 h) – II rok/III rok I stopnia

Hospitacji lekcji w gimnazjum i szkole ponadpodstawowej (15 h)  – I rok II stopnia
Praktyki nauczycielskiej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (30 h) – I/II rok II stopnia
Praktyki nauczycielskiej WOS w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (60 h) – II rok II stopnia dla osób realizujących uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych

Studenci realizujący Specjalizację Nauczycielską na studiach I stopnia według  podstawy programowej obowiązującej od 2012 roku (tzw. stary program) na III roku I stopnia, w roku akad. 2016/2017 muszą zdać egzamin z dydaktyki.

Studenci realizujący Specjalizację Nauczycielską na studiach II stopnia muszą zdać egzamin z dydaktyki.

Studenci realizujący Specjalizację Nauczycielską na studiach II stopnia, uprawniającą do nauczania dwóch przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych,  muszą również zrealizować program modułu WOS.
Semestr zimowy:
Współczesne społeczeństwo w ujęciu socjologicznym (3104-M2SNW-SP) I rok II stopnia – śr. 13.15, s.124 (Zakład Historii XX w.)
Opinia publiczna i media we współczesnym społeczeństwie (3104-M2SNW-OPM) I rok II stopnia – śr. 13.15, s. 124
Podstawy wiedzy o prawie (3104-M2SNWPWP) – II rok II stopnia – śr. 16.45, s. 2
Procesy narodowościowe w XIX i XX w. (3104-M2SNW-PN) – pon. 9.45, s. 6
Ekonomia w edukacji obywatelskiej (3104-M2SNW-EEO) – pt. 11.30, s. 124 (Zakład Historii XX w.)
Semestr letni:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (3104-M2SNW-SPRP)
Stosunki międzynarodowe i współczesne systemy polityczne (3104-M2SNSMG)

Prosimy zwracać szczególną uwagę  przy rejestracji  na kody przedmiotów ze względu na powtarzanie się tych samych tytułów przedmiotów w obu programach specjalizacji nauczycielskiej.

Łączymy wyrazy szacunku,
Klaudia Pożarycka i Iga Bukowska
Sekretariat ds. Studenckich i USOS

 Program spotkań w semestrze letnim 2014/2015

I.

4 III 2015 (środa), godzina 17.00 (sala A)

Dyskusja: Historia i płeć – tradycja i perspektywy polskich badań nad dziejami kobiet

 

Wystąpienia wprowadzające:

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (IH UW)

dr Barbara Klich-Kluczewska (IH UJ)

dr Dobrochna Kałwa (IH UW)

 

II.

8 IV 2015 (środa), godzina 17.00 (sala A)

dr Piotr Kroll: Kozacy – naród, czy grupa społeczna? Kilka uwag na marginesie dyskusji o narodzinach tożsamości narodowej w środowisku kozackim w XVII w.

 

III.

6 IV 2015 (środa), godzina 17.00 (sala A)

dr hab. Katarzyna BłachowskaCzym była Ruś Kijowska? – Spór historyków rosyjskich i ukraińskich o korzenie państwowości.

 

IV.

3 VI 2015 (środa), godzina 17.00 (sala A)

mgr Arkadiusz Majewski: Kluczowe problemy badań nad historią gospodarczą PRL

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie seminarium metodologicznego w ramach zebrań naukowych Zakładu Dydaktyki Historii. Tematem naszego kolejnego spotkania będzie TEORIA MODERNIZACJI, a w dyskusję wprowadzą: prof. Tomasz Kizwalter i dr Anna Sosnowska-Jordanovska.

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 18 kwietnia, o godzinie 18.o0, w sali nr 6 w budynku Instytutu Historycznego UW.

Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historycznego UW zaprasza do udziału w konferencji pt.

Historiofotia

Film fabularny jako opracowanie historyczne i inspiracja dla badań

Warszawa, 9-10 maja 2011

Program obrad:

9 maja (IH UW, sala 17)

15.15:

dr Tomasz Wiślicz (UW/IH PAN): Słowo wstępne

15.30-17.30:

dr Piotr Witek (UMCS): Kiedy film fabularny staje się historyczny? Kilka uwag metodologicznych

prof. Dorota Skotarczak (UAM): Od Bolesława Matuszewskiego do koncepcji historii wizualnej. Refleksja polskich historyków nad filmem jako źródłem historycznym

dr hab. Katarzyna Błachowska (UW): Dwie filmowe wizje strasznego cara: Iwan Groźny Sergiusza Eisensteina i Car Pawła Łungina

17.45-19.45:

dr Magdalena Saryusz-Wolska (PAN Berlin): Niejasna rola kobiet z Rosenstrasse: filmowy głos w debacie historycznej  

mgr Bartosz Zając (UŁ): Strategie kształtowania dyskursu historycznego w eseju filmowym na przykładzie filmu Level 5 Chrisa Markera

10 maja (IH UW, sala 125)

9.00-11.00:

dr Tomasz Wiślicz (UW/IH PAN): Wczesnonowożytny diabeł jako bohater filmowy  

Andrzej Albiniak: Resocjalizacja galicyjskich prostytutek w zwierciadle The Magdalene Sisters

mgr Anna Miller (UŁ): Strategie reprezentacji anni di piombo („dekady ołowiu”) we włoskim kinie fabularnym lat 1980-2010

11.15-13.15:

prof. Mikołaj Kunicki (University of Notre Dame): Przeszłość jako projekcja teraźniejszości: humanizacja obrazu wroga w zachodnim filmie wojennym w latach 50-tych i 60-tych XX wieku  

dr Konrad Klejsa (UŁ): Dyskurs wypędzonych we współczesnym kinie niemieckim na przykładzie filmu Die Gustloff (2008)

dr Tomasz Majewski (UŁ): A Foreign Affair – propaganda i mimesis ironii

13.30-15.30:

mgr Weronika Olejniczak-Szukała (UAM): Ożywiona fotografia czym jest, czym być powinna, czyli film fabularny jako nowe źródło historii w teorii i praktyce

dr Piotr Kroll (UW): Dwie wizje konfliktu polsko-kozackiego w filmach historycznych Taras Bulba i Ogniem i mieczem  

dr Agnieszka Janiak-Jasińska (UW): Fabrykowanie historii (?). Przypadek Dziesięciu z Pawiaka

Zespół Badawczy Historii Społecznej XIX i XX wieku
oraz
Zakład Dydaktyki Historii
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na konferencję metodologiczną pt.:

„Mikrohistoria i historia regionalna”

Konferencja odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2011 r., w IH UW, sala A

Porządek obrad:

13.30:
dr Tomasz Wiślicz, Wprowadzenie

14.00 – 15.00:
dr hab. Hubert Łaszkiewicz (IH KUL), Buty. Rozważania o mikrohistorii.
dr Mateusz Wyżga (IH UP), Mikrohistorie w księgach metrykalnych XVI-XVIII wieku zapisane.

15.00 – 15.30: dyskusja

15.30 – 16.00: przerwa

16.00 – 17.30:
dr Tomasz Pudłocki (IH UJ), Opłotki czy przyszłość historii? Z problemów badawczych historii regionalnej w XX w.
dr Olga Linkiewicz (IH PAN), Źródła przechowuje się. Społeczność prowincjonalnego miasteczka w międzywojennej Polsce w świetle badań interdyscyplinarnych.
dr Artur Markowski (IH UW), Historia Żydów – historia żydowska – perspektywa regionalna i lokalna.

17.30 – 18.15: dyskusja

18.15:
dr hab., prof. UW Andrzej Szwarc, Podsumowanie

polecamy: KONFERENCJE HUMANISTY

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish 

Detect language » Polish
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

Detect language » Polish

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie seminarium metodologicznego w ramach zebrań naukowych Zakładu Dydaktyki Historii.
Tematem naszego kolejnego spotkania będzie NARRATYWIZM, a w dyskusję wprowadzą: prof. Zbigniew Dalewski (IH PAN), dr hab. Paweł Żmudzki i mgr Paweł Derecki.
Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 28 lutego, o godzinie 17.30, w sali nr 6 w budynku Instytutu Historycznego UW.

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDetect languageDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish

Detect language » Polish